Mistä Creative Managers -valmennuksessa on kyse?

Ketä valmennetaan?

Creative Managers -valmennus keskittyy luovan talouden aloille kuten elokuva, musiikki, tapahtumajärjestäminen, sisällöntuotanto, pelit, muotoilu, esittävät taiteet, urheilu ja tanssi. Valmennuksen kohderyhmään kuuluvat luovaa taloutta edustavat pohjoiskarjalaiset ammattilaistoimijat kuten yritysten edustajat, freelancerit, luoviin aloihin kytkeytyvien järjestöjen ja organisaatioiden edustajat sekä oppilaitosten henkilöstö.Auditorio by Miska Korpelainen

Valmennukseen voivat osallistua luovaa taloutta edustavat pohjoiskarjalaiset osuuskunnat, tapahtumakohtaiset yhdistykset, luontopalvelutarjoajat, klubitoiminnan pyörittäjät, luovan talouden sähköisen sisällön myyjät, luovia aloja esittelevät verkkokaupat jne.

Creative Managers tarjoaa valmennusta lisäksi palvelualan yrityksille (matkailusektori, ohjelmapalvelut ja teemakohtaiset verkostot), kunnille ja niiden kulttuuritoimille, hallintoviranomaisille, joiden työnkuvaan kuuluu luovien alojen kehittäminen, sähköisen liiketoiminnan aloilla toimiville yrityksille (matkailu, kulttuuri jne.), urheiluseurojen edustajille ja yhdistyksille sekä taiteilijoille.

Mihin valmennuksella pyritään?

Creative Managers -valmennuksessa keskitytään johtamistaitojen lisäämiseen, ammattilaisverkoston kehittämiseen, yritysten palvelutoiminnan tuotekehitykseen, palvelujen markkinoinnin kehittämiseen ja kansainvälistymiseen sekä uuden palvelutuotannon luomiseen alalle. Näiden lisäksi halutaan edistää osaamis- ja asiantuntijakoulutuksen ja yrityksille suunnatun täydennyskoulutuksen avulla Pohjois-Karjalan luovan talouden ja elämysteollisuuden asiantuntijuutta, innovaatiotoimintaa, pysyvää alaan liittyvää koulutusta sekä yrittäjyyttä.

Creative Managers -valmennuksen kansallisten ja kansainvälisten yhteistyötahojen tuella pyritään rakentamaan Pohjois-Karjalan luovaa taloutta tukeva kansainvälinen Advisory Board -neuvottelukunta, jonka tehtävänä on luovien alojen liiketoimijoiden valmennus ja mentorointi sekä verkostoitumisen ja osaamisen syventäminen.

Kansallisella tasolla Creative Managers kytkeytyy opetusministeriön käynnistämän luovien alojen yritystoiminnan kasvun ja kansainvälistymisen kehittämisohjelmaan, työministeriön luovien alojen yrittäjyystoiminnan kehittämisstrategiaan sekä Itä-Suomen luovien alojen kehittämisohjelmaan. Alueellisella tasolla Creative Managers kiinnittyy KOKO-ohjelman luovien alojen verkoston toimintaan.

Mitä teemoja valmennus käsittelee?

Creative Managers -valmennuksen teemoja ovat johtamistaitojen lisääminen, kansainvälistyminen, teknologiaosaamisen kehittäminen sekä verkostoituminen. Johtamistaidoissa painotetaan liiketoimintaosaamista, tekijänoikeuksia, verotusta, sopimusjuridiikkaa, rahoitusinstrumentteja sekä yritys- ja yhteisöviestintää.

Kansainvälistymistä edistetään ulkomaan opintomatkoilla, perustamalla kansainvälinen Advisory Board -neuvottelukunta sekä Pohjois-Karjalassa järjestettävien kansainvälisten tapahtumien yhteydessä pidettävissä koulutustilaisuuksissa.

Teknologiaosaamista kehitetään testaamisella, kouluttautumisella sekä harjoittelemalla yritysten kanssa uuden teknologian mahdollisuuksien hyödyntämistä kaupallisesti. Kansallista ja kansainvälistä verkostoitumista edistetään muun muassa Creative Managers -valmennuksen järjestämien seminaarien ja työpajojen avulla.

Mitä valmennus maksaa?

Pilottien omistajatahot ja valmennettavat sitoutuvat Creative Managers -valmennukseen osallistumismaksun kautta. Yrityksen tai yhdistyksen edustaman ensimmäisen valmennettavan osallistumismaksu on 500 euroa. Seuraavat valmennettavat pääsevät mukaan puoleen hintaan eli 250 eurolla.

Valmennukseen osallistuvien on halutessaan mahdollista lähteä Creative Managers -valmennuksen organisoimalle ulkomaan opintomatkalle, jonka kustannuksista korvataan puolet (kuitenkin maksimissaan 800 euroa).


Mitä Creative Managers – luovan talouden kansainvälinen erikoisosaaja- ja tuottajavalmennus on käytännössä?

Jokaiselle Creative Managers -valmennukseen valittavalle laaditaan henkilökohtainen valmennusohjelma, joka sisältää vähintään 20 opintopisteen kokonaisuuden.Klaffi by Minna Tahvanainen

Johtamistaitojen lisääminen ja asiantuntijapalvelut

Valmennuksen keskeisenä tavoitteena on luovien alojen yrittäjyyden määrällinen ja laadullinen parantaminen sekä luovien alojen liiketoiminnan tukipalvelujen kehittäminen (esimerkiksi yrityskummi- ja mentoripalvelut, ohjelmatoimisto-, managerointi- ja markkinointipalvelut) Pohjois-Karjalassa. Tässä valmennusohjelman osuudessa käydään läpi seuraavia asiakokonaisuuksia:

 • Luovat alat
 • Määritelmä, kehitys ja toimialat
 • Luovat alat Suomessa ja kansainvälisesti
 • Tulevaisuusnäkymät
 • Luovien alojen päärahoittajat Euroopassa eri toimialoilla
 • Johtaminen, strateginen suunnittelu, ennakointi
 • Liiketoimintaosaaminen, verotus
 • Tekijänoikeudet ja sopimukset
 • Euroopan unionin luovien alojen ohjelmat ja rahoitusmuodot
 • Yritys- ja yhteisöviestintä luovilla aloilla

Kansainvälistyminen

Koulutustilaisuuksia toteutetaan Pohjois-Karjalassa järjestettävien kansainvälisten tapahtumien yhteydessä. Kaikille valmennettaville yhteisiä opiskeltavia asioita ovat muun muassa kansainvälisyyden haasteet ja sopimuskäytännöt. Kunkin valmennettavan tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan henkilökohtaiseen valmennusohjelmaan sisällytetään seuraavia osuuksia:

1. Opintomatka ulkomaille

2. Kansainvälisen tuottamisen ja markkinoinnin perusteet

 • Musiikkituotannon ja markkinoinnin kansainväliset haasteet
 • Elokuva- ja mediatuotannon sekä markkinoinnin kansainväliset haasteet
 • Matkailu- ja elämystuotannon sekä markkinoinnin kansainväliset haasteet
 • Tapahtumatuotannon kansainväliset koulutussarjat (sertifiointi)
 • Kansainväliset sopimukset, mainonta ja markkinointi sekä sponsorointi
 • Kansainväliset ohjelmatoimistot, managerointi ja promootio
 • Johtaminen ja työskentely kansainvälisessä tiimissä
 • Kansainvälinen musiikki- ja elokuva-alan organisaatiotoiminta 

3. Uudet sisältöformaatit

Teknologiaosaaminen

Uuteen teknologiaan liittyvää testaamista ja kouluttautumista tehdään, jotta teknologiaa pystytään hyödyntämään kaupallisesti. Kokeilua toteutetaan teknologiaympäristössä, jonka muodostavat Pohjois-Karjalan ammattikorkeakoulun nykyiset resurssit ja 2K3D-investointihankkeessa toteutetut teknologiaratkaisut. Kunkin valmennettavan tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan henkilökohtaiseen valmennusohjelmaan sisällytetään seuraavia osuuksia:

 • Uusi mediateknologia
 • Formaatit, tekniikat ja mahdollisuudet
 • Leikkausprosessin esivaiheet
 • Tuottaminen ja uudet liiketoimintamahdollisuudet
 • Testaus 

Verkostoituminen sekä medianäkyvyyden hallinta ja soveltaminen sekä viestinnän uudet tuulet

Pohjois-Karjalassa järjestettävien kansainvälisten tapahtumien yhteydessä on Creative Managers -valmennuksen toimesta seminaareja, luentoja ja työpajoja. Verkostoitumista edistetään koulutustapahtumien ohella sähköisiin ympäristöihin tutustuttamalla. Tavoite on, että kansainvälisen Advisory Boardin edustajat ja Creative Managers -valmennettavat muodostavat sosiaalisen median kautta ammattilaisyhteisön, joka tuottaa liikesuhteita ja kumppanuuksia, osaamisverkostoja, yhteisiä projekteja ja hankkeita, asiantuntijuuden ja osaamisen vaihtoa ja kehittämistä sekä kaupallisesti merkittäviä innovaatioita.

Erikoistuminen ja lopputyö

Erikoistuminen tapahtuu työpajojen kautta. Työpajojen tarkoitus on tukea valmennettavien työelämälähtöisten lopputöiden tekemistä. Valmennuksen päätteeksi valmennettava laatii loppuseminaarissa esiteltävän Creative Managers -lopputyön, joka toteutetaan valmennettavan ja hankkeen yhdessä sopimaan muotoon. Lopputyö ei välttämättä tarkoita kirjallista raporttia vaan se voi olla jotain ihan muuta.


Valmennettavaksi hakeutuminen ja koulutuksiin ilmoittautuminen

Valmennettavaksi voi päästä vain täyttämällä tämän sivuston yhteydessä oleva valmennuslomake, jonka kautta lähetetään myös liitteet kuten CV. Valmennettavien haku on jatkuva. Tietoja valmennuksesta saa tältä sivustolta, projektipäällikkö Marja-Liisa Ruotsalaiselta (marja-liisa.ruotsalainen(at)pkamk.fi, 040 5371 602) ja projektikoordinaattori Maria Kahremanilta (maria.kahreman(at)pkamk.fi, 050 3119 473).

Seminaareihin, luennoille ja koulutuksiin ilmoittautuminen tapahtuu tämän sivuston yhteydessä olevan seminaarilomakkeen kautta.

Tervetuloa edistämään luovia aloja Pohjois-Karjalassa!